Bierna ochrona przeciwpożarowa

Co to jest bierna ochrona przeciwpożarowa ?

W skład biernej ochrony przeciwpożarowej wchodzą usługi, które nie są sterowane w przypadku zaistnienia warunków pożaru. Bierna ochrona przeciwpożarowa polega na zwiększeniu bezpieczeństwa oraz minimalizacji strat na wypadek powstania pożaru. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, budynki muszą być podzielone na określonej wielkości strefy pożarowe. Instalacje techniczne, w szczególności rury i wszelkiego rodzaje kable, przechodzą wielokrotnie przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych pomiędzy poszczególnymi strefami pożarowymi.

Przejścia te zwane są przepustami lub grodziami muszą spełniać określone przez przepisy budowlane parametry:

 • Nośności ogniowej – R,
 • Szczelności ogniowej – E,
 • Izolacyjności ogniowej – I.

Gdzie należy dokonywać zabezpieczeń przepustów instalacyjnych ?

 • w elementach oddzielenia przeciwpożarowego (ścianach i stropach) – zabezpieczenie takie powinno mieć klasę odporności ogniowej EI (E – szczelność ogniowa, I – izolacyjność ogniowa) wymaganą dla tych elementów.
 • w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI 60 lub REI 60, a nie będących elementami oddzielenia przeciwpożarowego – zabezpieczeniem tym objęte są przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m i powinny mieć klasę odporności ogniowej EI (E – szczelność ogniowa, I – izolacyjność ogniowa) ścian i stropów tego pomieszczenia.
 • zwolnione z wymogu zabezpieczenia są przepusty pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higieniczno – sanitarnych.

Drogi pożarowe i przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę

Jakie przepisy odnoszą się do dróg pożarowych i przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę?

Informacje na temat dróg pożarowych i przeciwpożarowego w wodę znajdują się w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

Gaśnice

Jak dobrać odpowiednią gaśnicę?

Gaśnicę należy dobrać w zależności od tych grup pożarów, które mogą zaistnieć na danym budynku, terenie lub obiekcie.

Materiały palne zostały podzielone na pięć grup pożarów:

 • Pożary typu A – pożary ciał stałych pochodzenie organicznego, przy spalaniu których obok innych zjawisk powstaje zjawisko żarzenia.
 • Pożary typu B – pożary cieczy palnych i substancji stałych topiących się wskutek ciepła wytwarzającego się przy pożarze.
 • Pożary typu C – pożary gazów.
 • Pożary typu D – pożary metali.
 • Pożary typu F – pożary tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych.

Dobór odpowiedniego sprzętu gaśniczego proszę zostawić wykwalifikowanej firmie od usług przeciwpożarowych.

Gdzie powinny znajdować się gaśnice?

Gaśnice w budynku (obiekcie) powinny być rozmieszczone w miejscach łatwo dostępnych i widocznych a w szczególności: przy wejściach do budynków, na klatkach schodowych, na korytarzach oraz przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz. Nie powinno się ich umieszczać w miejscach gdzie mogą być narażone na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie podwyższonej temperatury. A w budynkach wielokondygnacyjnych w tych samych miejscach na każdej kondygnacji.

Przy rozmieszczaniu gaśnic należy przestrzegać następujących warunków takich jak:

 • odległość z każdego miejsca w budynku, w którym może przebywać człowiek do najbliższej gaśnicy nie może przekraczać 30 m.
 • do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości minimum 1 m.

Przeglądy i konserwacje gaśnic?

Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne, o których mowa, powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Co pięć lat przeprowadza się gruntowny przegląd techniczny obejmujący m. in. wymianę środka gaśniczego na nowy. Do przeprowadzania czynności serwisowych i konserwacyjnych należy wybrać osoby uprawnione do przeprowadzania powyższych czynności.

Hydranty wewnętrzne

Jakie rodzaje hydrantów powinny znajdować się w budynkach?

W budynkach powinny być stosowane następujące rodzaje punktów poboru wody do celówprzeciwpożarowych:

 • hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym o nominalnej średnicy węża 25 mm i 33 mm, zwane dalej odpowiednio „hydrantem 25” i „hydrantem 33”,
 • hydrant wewnętrzny z wężem płasko składanym o nominalnej średnicy węża 52 mm, zwany dalej „hydrantem 52”,
 • zawór hydrantowy, zwany dalej „zaworem 52”, bez wyposażenia w wąż pożarniczy,
 • hydranty wewnętrzne muszą spełniać wymagania Polskich Norm dotyczących tych urządzeń,
 • zawory DN52 muszą spełniać wymagania Polskich Norm dotyczących tych urządzeń,
 • zasilanie hydrantów wewnętrznych musi być zapewnione co najmniej przez 1 godzinę.

Kiedy i gdzie powinny być stosowane hydranty wewnętrzne?

Hydranty 25 powinny być stosowane w strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL:

1. na każdej kondygnacji budynku wysokiego i wysokościowego, z wyjątkiem kondygnacji obejmującej wyłącznie strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV,

2. na każdej kondygnacji budynku innego niż tymczasowy, niskiego i średniowysokiego:

 • a) w strefie pożarowej o powierzchni przekraczającej 200 m2, zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V,
 • b) w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL III:
 • o powierzchni przekraczającej 200 m2 w budynku średniowysokim, przy czym jeżeli jest to strefa pożarowa obejmująca tylko pierwszą kondygnację nadziemną, a nad nią znajdują się wyłącznie strefy pożarowe ZL IV, jedynie wtedy, gdy powierzchnia tej strefy pożarowej przekracza 1.000 m2
 • o powierzchni przekraczającej 1.000 m2 w budynku niskim.

Hydranty 33 muszą być stosowane w garażu:
1) jednokondygnacyjnym zamkniętym o więcej niż 10 stanowiskach postojowych,
2) wielokondygnacyjnym.

Hydranty 52 powinny być stosowane:
1) w strefie pożarowej produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2 i powierzchni przekraczającej 200 m2;
2) w strefie pożarowej produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego nie przekraczającej 500 MJ/m2, w której znajduje się pomieszczenie o powierzchni przekraczającej 100 m2 i gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 1.000 MJ/m2;
3) przy wejściu do pomieszczeń magazynowych lub technicznych o powierzchni przekraczającej 200 m2 i gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2, usytuowanych w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V, znajdującej się w budynku niskim albo średniowysokim.

4) W strefach pożarowych, o których mowa w ust. 3 pkt 1, i przy wejściu do pomieszczeń magazynowych lub technicznych, o których mowa w ust. 3 pkt 3, dopuszcza się stosowanie hydrantów 33, jeżeli gęstość obciążenia ogniowego w tych strefach i tych pomieszczeniach magazynowych lub technicznych nie przekracza 1 000 MJ/m2.

5) Wymagania, o których mowa w ust. 2, nie dotyczą wolno stojących garaży na terenach zamkniętych podległych Ministrowi Obrony Narodowej.

Zawory 52 powinny być stosowane na wszystkich kondygnacjach budynków wysokich i wysokościowych.

Hydranty wewnętrzne oraz zawory 52 powinny być umieszczane przy drogach komunikacji ogólnej, a w szczególności:
1) przy wejściach do budynku i klatek schodowych na każdej kondygnacji budynku, przy czym w budynkach wysokich i wysokościowych zaleca się lokalizację zaworów hydrantowych w przedsionkach przeciwpożarowych, a dopuszcza na klatkach schodowych;
2) w przejściach i na korytarzach, w tym w holach i na korytarzach poszczególnych kondygnacji budynków wysokich i wysokościowych;
3) przy wejściach na poddasza;
4) przy wyjściach na przestrzeń otwartą lub przy wyjściach ewakuacyjnych z pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych, w szczególności zagrożonych wybuchem.

Hydranty wewnętrzne oraz zawory 52 powinny znajdować się na każdej kondygnacji, przy czym w budynkach wysokich i wysokościowych należy stosować po dwa zawory 52 na każdym pionie na kondygnacji podziemnej i na kondygnacji położonej na wysokości powyżej 25 m oraz po jednym zaworze 52 na każdym pionie na pozostałych kondygnacjach.

Jak ilość hydrantów jest wymagana w danym budynku lub obiekcie?

Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod względem ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Zasięg hydrantów 25,33 i 52 w poziomie powinien obejmować całą powierzchnię chronionego budynku, strefy pożarowej lub pomieszczenia, z uwzględnieniem:
1) długości odcinka węża hydrantu wewnętrznego określonej w normach,
2) efektywnego zasięgu rzutu prądów gaśniczych:

 • a) 3m – w strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL, znajdujących się w budynkach o więcej niż jednej kondygnacji nadziemnej – przyjmowanego dla prądów rozproszonych stożkowych,
 • b) 10 m – w pozostałych budynkach.

Przeglądy i konserwacje hydrantów wewnętrznych?

Hydranty wewnętrzne oraz zawory hydrantowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach, w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. W ramach przeglądu wykonywane są następujące czynności:

 • sprawdzenie stanu technicznego i działania wszystkich elementów składowych, weryfikacja oznakowania oraz instrukcji obsługi, dokonanie pomiaru ciśnienia oraz wydajności, oznakowanie etykietą „SPRAWDZONY” wraz z datą następnej kontroli lub w przypadku, kiedy konieczne są poważniejsze naprawy etykietą „USZKODZONY” (natychmiast informujemy o tym fakcie użytkownika lub właściciela),
 • wystawienie stosownego „protokołu z kontroli ciśnienia i wydajności sieci hydrantowej wewnętrznej „.

Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze zgodnie z Polską Normą dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych. Po zakończeniu prac wystawiany jest „protokół próby ciśnieniowej węży hydrantowych”

Hydranty zewnętrzne

Jakie przepisy odnoszą się do hydrantów zewnętrznych?

Informacje na temat hydrantów zewnętrznych znajdują się w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

Przeglądy i konserwacje hydrantów zewnętrznych?

Hydranty zewnętrzne powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach, w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

W ramach przeglądu wykonywane są następujące czynności:

 • oględziny zewnętrzne hydrantu nadziemnego lub podziemnego
 • uruchomienie i przepłukanie stojaka i komory hydrantów
 • sprawdzenie zasuwy hydrantowej
 • dokonanie pomiaru ciśnienia hydrostatycznego i wydajności
 • sprawdzenie skuteczności odwodnienia
 • wystawienie „protokołu badania ciśnienia i wydajności sieci hydrantowej zewnętrznej „.

Impregnacja ognioochronna

Kiedy należy stosować impregnacje ognioochronną?

Potrzeba impregnacji ogniochronnej pojawia się zarówno w budynkach istniejących jak i nowo projektowanych. Związana jest z wymogami dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego, czyli w praktyce najczęściej okładzinami ścian i sufitów oraz wykładzinami podłogowymi. Należy jednak pamiętać, że wymagania można spełnić nie tylko przez impregnację ogniochronną – można również zastosować materiały wykończeniowe, które posiadają dokumentację potwierdzająca odpowiednią klasę reakcji na ogień.

1. Wymóg impregnacji dla elementów wykończenia wnętrz w budynkach istniejących.
Wymóg ten narzuca rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, zgodnie z którym podstawą do stwierdzenia, ze budynek istniejący uznaje się za zagrażający życiu ludzi jest m. in. występowanie w pomieszczeniu strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej:

 • a) okładziny sufitu lub sufitu podwieszonego z materiału łatwo zapalnego lub kapiącego pod wpływem ognia, bądź wykładziny podłogowej z materiału łatwo zapalnego,
 • b) okładziny ściennej z materiału łatwo zapalnego na drodze ewakuacyjnej, jeżeli nie zapewniono dwóch kierunków ewakuacji.

2. Wymóg impregnacji dla elementów wykończenia wnętrz w obiektach powstających. Wymóg ten narzuca rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie i to nie tylko dla obiektów powstających, ale także przy przebudowie, rozbudowie, nadbudowie oraz zmianie sposobu użytkowania obiektów istniejących. Poniżej podaje kilka podstawowych wymagań, które muszą zostać spełnione:

 • w strefach pożarowych ZL I, ZL II, ZL III i ZL V stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione,
 • na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione,
 • w pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób oraz w pomieszczeniach produkcyjnych, stosowanie łatwo zapalnych przegród, stałych elementów wyposażenia i wystroju wnętrz oraz wykładzin podłogowych jest zabronione,
 • w pomieszczeniach stref pożarowych ZL II, pomieszczeniach magazynowych oraz w pomieszczeniach z podłogami podniesionymi, stosowanie wykładzin podłogowych łatwo zapalnych jest zabronione,
 • okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia, wymaganie to nie dotyczy mieszkań.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Dla jakich obiektów wymagana jest Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego?

Wymóg wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego występuje w obiektach lub ich częściach stanowiących odrębne strefy pożarowe przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich w przypadku, gdy:

 • kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową przekracza 1000 m3,
 • kubatura brutto budynku inwentarskiego przekracza 1500 m3,
 • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekracza 1000 m 2,
 • każdego obiektu gdzie występuje strefa zagrożenia wybuchem.

Co ile należy dokonywać aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego?

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Oświetlenie ewakuacyjne

Gdzie należy stosować oświetlenie ewakuacyjne?

1. Budynek, w którym zanik napięcia w elektroenergetycznej sieci zasilającej może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, poważne zagrożenie środowiska, a także znaczne straty materialne, należy zasilać co najmniej z dwóch niezależnych, samoczynnie załączających się źródeł energii elektrycznej oraz wyposażać w samoczynnie załączające się oświetlenie awaryjne (zapasowe lub ewakuacyjne). W budynku wysokościowym jednym ze źródeł zasilania powinien być zespół prądotwórczy.

2. Awaryjne oświetlenie zapasowe należy stosować w pomieszczeniach, w których po zaniku oświetlenia podstawowego istnieje konieczność kontynuowania czynności w niezmieniony sposób lub ich bezpiecznego zakończenia, przy czym czas działania tego oświetlenia powinien być dostosowany do uwarunkowań wynikających z wykonywanych czynności oraz warunków występujących w pomieszczeniu.

3. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne należy stosować:

-  w pomieszczeniach:

 • widowni kin, teatrów i filharmonii oraz innych sal widowiskowych,
 • audytoriów, sal konferencyjnych, czytelni, lokali rozrywkowych oraz sal sportowych, przeznaczonych dla ponad 200 osób,
 • wystawowych w muzeach,
 • o powierzchni netto ponad 1.000 m2 w garażach oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym,
 • o powierzchni netto ponad 2.000 m2 w budynkach użyteczności publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego oraz w budynkach produkcyjnych i magazynowych,

- na drogach ewakuacyjnych:

 • z pomieszczeń wymienionych w pkt 1,
 • oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym,
 • w szpitalach i innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim do użytku osób o ograniczonej zdolności poruszania się,
 • w wysokich i wysokościowych budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.

4. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne nie jest wymagane w pomieszczeniach, w których awaryjne oświetlenie zapasowe spełnia warunek określony w ust. 5 dla awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.

5. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne powinno działać przez co najmniej 2 godziny od zaniku oświetlenia podstawowego.

6. W pomieszczeniu, które jest użytkowane przy wyłączonym oświetleniu podstawowym, należy stosować oświetlenie dodatkowe, zasilane napięciem nie przekraczającym napięcia dotykowego dopuszczalnego długotrwale, służące uwidocznieniu przeszkód wynikających z układu budynku, dróg komunikacji ogólnej lub sposobu jego użytkowania, a także podświetlane znaki wskazujące kierunki ewakuacji.

7. Oświetlenie awaryjne należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi wymagań w tym zakresie.

Przeglądy i konserwacje oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) ?

Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego powinna być poddawana przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach, dokumentacji techniczno – ruchowej oraz instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producenta w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Czynności te powinny wykonywać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

System oddymiania.

W jakich obiektach wymagane jest stosowanie systemów oddymiania?

Obiekty, w których występuje obowiązek ich stosowania.

a) W budynkach:

 • niskim (N), zawierającym strefę pożarową ZL II,
 • średniowysokim (SW), zawierającym strefę pożarową ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V,
 • niskim (N) i średniowysokim (SW), zawierającym strefę pożarową PM o gęstości obciążenia ogniowego powyżej 500 MJ/m2 lub pomieszczenie zagrożone wybuchem, należy stosować klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu.

b) W budynku wysokim (W) i wysokościowym (WW), w strefach pożarowych innych niż ZL IV, należy zastosować rozwiązania techniczno-budowlane zabezpieczające przed zadymieniem poziomych dróg ewakuacyjnych.

c) W krytym ciągu pieszym (pasażu), do którego przylegają lokale handlowe i usługowe, oraz w przekrytym dziedzińcu wewnętrznym, należy zastosować rozwiązania techniczno- budowlane zabezpieczające przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych.

d) W podziemnej kondygnacji budynku, w której znajduje się pomieszczenie przeznaczone dla ponad 100 osób, oraz budowli podziemnej z takim pomieszczeniem, należy zastosować rozwiązania techniczno-budowlane zapewniające usuwanie dymu z tego pomieszczenia i z dróg ewakuacyjnych.

e) Klatki schodowe i przedsionki przeciwpożarowe, stanowiące drogę ewakuacyjną w budynku wysokim (W) dla stref pożarowych innych niż ZL IV i PM oraz w budynku wysokościowym (WW), powinny być wyposażone w urządzenia zapobiegające ich zadymieniu.

f) Klatki schodowe i przedsionki przeciwpożarowe, stanowiące drogę ewakuacyjną w budynku wysokim (W) dla strefy pożarowej PM, powinny być wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub samoczynne urządzenia oddymiające uruchamiane za pomocą systemu wykrywania dymu.

Co można zyskać w wyniku zainstalowania systemu oddymiania. Jakie wymagania przepisów prawa budowlanego można obniżyć?

Można obniżyć wymagania dotyczące:

a) długości dojścia ewakuacyjnego (jest to długość drogi ewakuacyjnej od wyjścia z pomieszczenia na tę drogę do wyjścia do innej strefy pożarowej lub na zewnątrz budynku):

 • za równorzędne wyjściu do innej strefy pożarowej, o którym mowa powyżej, uważa się wyjście do obudowanej klatki schodowej, zamykanej drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30, wyposażonej w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu,
 • długości dojść ewakuacyjnych, mogą być powiększone m.in. pod warunkiem ochrony drogi ewakuacyjnej samoczynnymi urządzeniami oddymiającymi uruchamianymi za pomocą systemu wykrywania dymu – o 50%.

b) klasy odporności pożarowej budynku

Dopuszcza się przyjęcie klasy „E” odporności pożarowej dla jednokondygnacyjnego budynku PM o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2, pod warunkiem
zastosowania:

 • wszystkich elementów budynku nierozprzestrzeniających ognia.
 • samoczynnych urządzeń oddymiających w strefach pożarowych o powierzchni przekraczającej 1.000 m2.

c) strefy pożarowej:

 • Dopuszcza się powiększenie o 100 % powierzchni stref pożarowych w budynkach ZL, określonych w przepisach techniczno – budowlanych, z wyjątkiem stref pożarowych w wielokondygnacyjnych budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW), pod warunkiem zastosowania samoczynnych urządzeń oddymiających uruchamianych za pomocą systemu wykrywania dymu.
 • Dopuszcza się powiększenie o 50% powierzchni stref pożarowych PM, określonych w przepisach techniczno – budowlanych, pod warunkiem ich ochrony samoczynnymi urządzeniami oddymiającymi.
 • W budynku jednokondygnacyjnym lub na ostatniej kondygnacji budynku wielokondygnacyjnego wielkości stref pożarowych PM, z wyjątkiem garaży, można powiększyć o 100%, jeżeli budynek nie zawiera pomieszczenia zagrożonego wybuchem i jest wykonany z elementów nierozprzestrzeniających ognia oraz zastosowano samoczynne urządzenia oddymiające w budynku jednokondygnacyjnym wielkości stref pożarowych PM, z wyjątkiem garażu, nie ogranicza się, pod warunkiem zastosowania stałych samoczynnych urządzeń gaśniczych wodnych i samoczynnych urządzeń oddymiających.

d) długości przejścia ewakuacyjnego

Długości przejść ewakuacyjnych mogą być powiększone o 50% pod warunkiem zastosowania samoczynnych urządzeń oddymiających uruchamianych za pomocą systemu wykrywania dymu.
e) podziału korytarzy w budynkach ZL na długości nie większe niż 50m

 • Korytarze stanowiące drogę ewakuacyjną w strefach pożarowych ZL powinny być podzielone na odcinki nie dłuższe niż 50 m przy zastosowaniu przegród z drzwiami dymoszczelnymi lub innych urządzeń technicznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się dymu.
 • Wymaganie, o którym mowa powyżej, nie dotyczy korytarzy, na których zastosowano rozwiązania techniczno-budowlane zabezpieczające przed zadymieniem.

Przeglądy i konserwacje systemów oddymiania?

Systemy oddymiania powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach, dokumentacji techniczno – ruchowej oraz instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producenta w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Czynności te powinny wykonywać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Co można zyskać w wyniku zainstalowania systemu oddymiania? Jakie wymagania przepisów prawa budowlanego można obniżyć?

Można obniżyć wymagania dotyczące:

a) długości dojścia ewakuacyjnego (jest to długość drogi ewakuacyjnej od wyjścia z pomieszczenia na tę drogę do wyjścia do innej strefy pożarowej lub na zewnątrz budynku):

 • za równorzędne wyjściu do innej strefy pożarowej, o którym mowa powyżej, uważa się wyjście do obudowanej klatki schodowej, zamykanej drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30, wyposażonej w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu,
 • długości dojść ewakuacyjnych, mogą być powiększone m.in. pod warunkiem ochrony drogi ewakuacyjnej samoczynnymi urządzeniami oddymiającymi uruchamianymi za pomocą systemu wykrywania dymu – o 50%.

b) klasy odporności pożarowej budynku

Dopuszcza się przyjęcie klasy „E” odporności pożarowej dla jednokondygnacyjnego budynku PM o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2, pod warunkiem zastosowania:

 • wszystkich elementów budynku nierozprzestrzeniających ognia.
 • samoczynnych urządzeń oddymiających w strefach pożarowych o powierzchni przekraczającej 1.000 m2.

c) strefy pożarowej:

 • Dopuszcza się powiększenie o 100 % powierzchni stref pożarowych w budynkach ZL, określonych w przepisach techniczno – budowlanych, z wyjątkiem stref pożarowych w wielokondygnacyjnych budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW), pod warunkiem zastosowania samoczynnych urządzeń oddymiających uruchamianych za pomocą systemu wykrywania dymu.
 • Dopuszcza się powiększenie o 50% powierzchni stref pożarowych PM, określonych w przepisach techniczno – budowlanych, pod warunkiem ich ochrony samoczynnymi urządzeniami oddymiającymi.
 • W budynku jednokondygnacyjnym lub na ostatniej kondygnacji budynku wielokondygnacyjnego wielkości stref pożarowych PM, z wyjątkiem garaży, można powiększyć o 100%, jeżeli budynek nie zawiera pomieszczenia zagrożonego wybuchem i jest wykonany z elementów nierozprzestrzeniających ognia oraz zastosowano samoczynne urządzenia oddymiające• w budynku jednokondygnacyjnym wielkości stref pożarowych PM, z wyjątkiem garażu, nie ogranicza się, pod warunkiem zastosowania stałych samoczynnych urządzeń gaśniczych wodnych i samoczynnych urządzeń oddymiających.

d) długości przejścia ewakuacyjnego

Długości przejść ewakuacyjnych mogą być powiększone o 50% pod warunkiem zastosowania samoczynnych urządzeń oddymiających uruchamianych za pomocą systemu wykrywania dymu.

e) podziału korytarzy w budynkach ZL na długości nie większe niż 50m

 • Korytarze stanowiące drogę ewakuacyjną w strefach pożarowych ZL powinny być podzielone na odcinki nie dłuższe niż 50 m przy zastosowaniu przegród z drzwiami dymoszczelnymi lub innych urządzeń technicznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się dymu.
 • Wymaganie, o którym mowa powyżej, nie dotyczy korytarzy, na których zastosowano rozwiązania techniczno-budowlane zabezpieczające przed zadymieniem.