Co można zyskać w wyniku zainstalowania systemu oddymiania? Jakie wymagania przepisów prawa budowlanego można obniżyć?

Można obniżyć wymagania dotyczące:

a) długości dojścia ewakuacyjnego (jest to długość drogi ewakuacyjnej od wyjścia z pomieszczenia na tę drogę do wyjścia do innej strefy pożarowej lub na zewnątrz budynku):

  • za równorzędne wyjściu do innej strefy pożarowej, o którym mowa powyżej, uważa się wyjście do obudowanej klatki schodowej, zamykanej drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30, wyposażonej w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu,
  • długości dojść ewakuacyjnych, mogą być powiększone m.in. pod warunkiem ochrony drogi ewakuacyjnej samoczynnymi urządzeniami oddymiającymi uruchamianymi za pomocą systemu wykrywania dymu – o 50%.

b) klasy odporności pożarowej budynku

Dopuszcza się przyjęcie klasy „E” odporności pożarowej dla jednokondygnacyjnego budynku PM o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2, pod warunkiem zastosowania:

  • wszystkich elementów budynku nierozprzestrzeniających ognia.
  • samoczynnych urządzeń oddymiających w strefach pożarowych o powierzchni przekraczającej 1.000 m2.

c) strefy pożarowej:

  • Dopuszcza się powiększenie o 100 % powierzchni stref pożarowych w budynkach ZL, określonych w przepisach techniczno – budowlanych, z wyjątkiem stref pożarowych w wielokondygnacyjnych budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW), pod warunkiem zastosowania samoczynnych urządzeń oddymiających uruchamianych za pomocą systemu wykrywania dymu.
  • Dopuszcza się powiększenie o 50% powierzchni stref pożarowych PM, określonych w przepisach techniczno – budowlanych, pod warunkiem ich ochrony samoczynnymi urządzeniami oddymiającymi.
  • W budynku jednokondygnacyjnym lub na ostatniej kondygnacji budynku wielokondygnacyjnego wielkości stref pożarowych PM, z wyjątkiem garaży, można powiększyć o 100%, jeżeli budynek nie zawiera pomieszczenia zagrożonego wybuchem i jest wykonany z elementów nierozprzestrzeniających ognia oraz zastosowano samoczynne urządzenia oddymiające• w budynku jednokondygnacyjnym wielkości stref pożarowych PM, z wyjątkiem garażu, nie ogranicza się, pod warunkiem zastosowania stałych samoczynnych urządzeń gaśniczych wodnych i samoczynnych urządzeń oddymiających.

d) długości przejścia ewakuacyjnego

Długości przejść ewakuacyjnych mogą być powiększone o 50% pod warunkiem zastosowania samoczynnych urządzeń oddymiających uruchamianych za pomocą systemu wykrywania dymu.

e) podziału korytarzy w budynkach ZL na długości nie większe niż 50m

  • Korytarze stanowiące drogę ewakuacyjną w strefach pożarowych ZL powinny być podzielone na odcinki nie dłuższe niż 50 m przy zastosowaniu przegród z drzwiami dymoszczelnymi lub innych urządzeń technicznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się dymu.
  • Wymaganie, o którym mowa powyżej, nie dotyczy korytarzy, na których zastosowano rozwiązania techniczno-budowlane zabezpieczające przed zadymieniem.

Posted in: System oddymiania.