Sporządzanie dokumentów z zakresu P.POŻ. , BHP i ADR.

Sporządzanie dokumentów:

 • Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
 • Projektów Systemów Oddymiania
 • Projektów Systemów Sygnalizacji Pożaru
 • Schematów ewakuacji obiektów
 • Schematów istotnych miejsc dla ekip ratowniczych dla obiektów
 • Protokołów kontroli hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych
 • Protokołów z poprawności działania Systemów Alarmu Pożaru
 • Protokołów z poprawności działania Systemów Oddymiania
 • Protokołów z badania natężenia oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego)
 • Protokołów z wykonania zabezpieczeń ognioochronnych
 • Oceny zagrożenia wybuchem
 • Obliczeń Gęstości Obciążenia Ogniowego
 • Analiz i Ekspertyz na temat warunków ochrony przeciwpożarowej w obiektach
 • Opinie na temat projektów budowlanych pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi
 • Ekspertyzy na temat dostosowania obiektów do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych
 • Instrukcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla stacji paliw
 • Pism w sprawie zastępczego źródła wody na czas nieokreślony
 • Ekspertyz na temat przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych
 • Oceny zagrożenia stwarzanego przez czynniki chemiczne
 • Dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem