Kiedy należy stosować impregnacje ognioochronną?

Potrzeba impregnacji ogniochronnej pojawia się zarówno w budynkach istniejących jak i nowo projektowanych. Związana jest z wymogami dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego, czyli w praktyce najczęściej okładzinami ścian i sufitów oraz wykładzinami podłogowymi. Należy jednak pamiętać, że wymagania można spełnić nie tylko przez impregnację ogniochronną – można również zastosować materiały wykończeniowe, które posiadają dokumentację potwierdzająca odpowiednią klasę reakcji na ogień.

1. Wymóg impregnacji dla elementów wykończenia wnętrz w budynkach istniejących.
Wymóg ten narzuca rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, zgodnie z którym podstawą do stwierdzenia, ze budynek istniejący uznaje się za zagrażający życiu ludzi jest m. in. występowanie w pomieszczeniu strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej:

  • a) okładziny sufitu lub sufitu podwieszonego z materiału łatwo zapalnego lub kapiącego pod wpływem ognia, bądź wykładziny podłogowej z materiału łatwo zapalnego,
  • b) okładziny ściennej z materiału łatwo zapalnego na drodze ewakuacyjnej, jeżeli nie zapewniono dwóch kierunków ewakuacji.

2. Wymóg impregnacji dla elementów wykończenia wnętrz w obiektach powstających. Wymóg ten narzuca rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie i to nie tylko dla obiektów powstających, ale także przy przebudowie, rozbudowie, nadbudowie oraz zmianie sposobu użytkowania obiektów istniejących. Poniżej podaje kilka podstawowych wymagań, które muszą zostać spełnione:

  • w strefach pożarowych ZL I, ZL II, ZL III i ZL V stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione,
  • na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione,
  • w pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób oraz w pomieszczeniach produkcyjnych, stosowanie łatwo zapalnych przegród, stałych elementów wyposażenia i wystroju wnętrz oraz wykładzin podłogowych jest zabronione,
  • w pomieszczeniach stref pożarowych ZL II, pomieszczeniach magazynowych oraz w pomieszczeniach z podłogami podniesionymi, stosowanie wykładzin podłogowych łatwo zapalnych jest zabronione,
  • okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia, wymaganie to nie dotyczy mieszkań.

Posted in: Impregnacja ognioochronna