Przeglądy i konserwacje gaśnic?

Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne, o których mowa, powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Co pięć lat przeprowadza się gruntowny przegląd techniczny obejmujący m. in. wymianę środka gaśniczego na nowy. Do przeprowadzania czynności serwisowych i konserwacyjnych należy wybrać osoby uprawnione do przeprowadzania powyższych czynności.

Posted in: Gaśnice