Przeglądy i konserwacje systemów oddymiania?

Systemy oddymiania powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach, dokumentacji techniczno – ruchowej oraz instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producenta w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Czynności te powinny wykonywać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Posted in: System oddymiania.